Die drie "G's" van Kerkwees

Outeur: ds. GM Boersema

Lees die vorige artikels in die reeks: "Ek glo aan die Kerk""Ek glo aan die heilige Kerk" en "Ek glo aan die algemene, Christelike Kerk"


Lees 1 Korinthiërs 12 hier


BEGINSELS VAN KERK WEES
Wat presies is die Kerk van ons Here Jesus Christus?

Wat beteken dit om Kerk te wees?

Dit is die vraag waarmee ons nou in die reeks artikels oor die "heilige, algemene, Christelike Kerk" besig is. Dit is die vraag waarop ons ‘n antwoord wil kry.

Ek wil net weer die Skrifbeginsels van Kerkwees noem, om ons geheue te verfris:

 1. Die Christelike Kerk is die liggaam en Christus self is die Hoof.
  • Om waarlik deel te wees van die Kerk, beteken dat ek waarlik in Christus moet glo – Hy is Hoof oor alles!
 2. Die Christelike Kerk is heilig.
  • Die Bybel sê, as iemand heilig is, dan is:
   • hy/sy deur Jesus Christus losgekoop
   • hy/sy is afgesonder vir die Here
    • sodat God hom/haar kan gebruik
 3. Die Christelike Kerk is algemeen
  • Christus het ‘n diverse groep mense losgekoop (uit alle volke, tale en nasies) om ‘n volk vir God te wees.

Vandag wil ons graag al hierdie aspekte van Kerkwees ‘n bietjie “grond toe bring”. Ons wil dit op ‘n manier konkreet maak, sodat ons werklik onsself daaraan kan meet en toets. As iemand ons vra: “wat beteken dit om Kerk te wees”, Dan wil ons tog ‘n duidelik, Skrifgefundeerde antwoord kan gee! En ons wil nie net antwoorde gee nie, ons wil onsself ook aan die Skrif toets!

 • Is ons waarlik Kerk van Christus?
 • Is ék regtig ‘n “Kerkmens”?

As ons net Sondag na Sondag hoor wat dit beteken om Kerk te wees, maar ons kan dit nie uitleef nie, wat help dit ons? Chrsitus self sê in Mattheus 7: “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.”

Ons moet nie net Kerkwees verstaan nie. Ons moet Kerk wéés!

“Die gemeenskap van heiliges”
So vandag, wil ons alles wat ons oor Kerkwees geleer het, ook op so ‘n manier verstaanbaar en konkreet maak, dat ons dit vandag en more en vir die res van ons lewe kan uitleef!

Uit 1 Korintiërs 12, Fillipense 2 en HK Vraag en Antwoord 55, sien ons drie konkrete en praktiese aspekte van Kerkwees.

Ons kan dit die “drie G’s van Kerkwees” noem:

 1. Die eerste G, van Kerkwees is GELOOF
 2. Die tweede G van Kerkwees is GAWES en
 3. Die derde G van Kerkwees is GEDRAG 

Dit is die drie “pilare” van die gemeenskap van heiliges.

 1. GELOOF

Kom ons kyk dan na die eerste “G” van Kerkwees – d.i. geloof. As jy deel is van ‘n aardse klub, of organisasie dan betaal jy gewoonlik ledegelde. Gewoonlik kom die lede dan eenmaal ‘n week of maand bymekaar vir watter rede ook al. Maar met die gemeenskap van die heiliges werk dit anders.

Die tiendes wat ons elke maand betaal, of die kollektes wat ons elke Sondag opneem, is nie my ledegelde nie. Sondae is nie maar net die dag van die week wat die Kerk bymekaarkom uit verpligting nie. Nee, die gemeenskap van heiliges, die Kerk, is ‘n gemeenskap van geloof.

Jy kan nie vir jouself ‘n plek in die gemeenskap van heiliges koop nie. Al manier hoe jy kan deel wees van hierdie gemeenskap, is deur geloof in Jesus Christus. 

Christus wat die Hoof is, maak my deel van Sy liggaam. Jesus Christus koop my los – Hy maak my heilig. Hy maak my deel van die gemeenskap van heiliges; Hy maak my deel van Sy liggaam.

Almal en elkeen in die gemeenskap van heiliges, het deur die geloof deel aan Christus.

Jy kan elke Sondag in die kerkgebou sit, maar as jy nie glo nie, is jy nog nie deel van die Christelike Kerk nie. Jy kan daagliks in teenwoordigheid van die gemeenskap van heiliges wees, maar as jy nie glo in Jesus Christus as jou enigste Verlosser en Saligmaker nie, dan is jy nog glad nie deel van die heiliges nie.

Daar is baie mense wat elke Sondag in die kerk sit, maar wat ewig in die helse vuur sal brand, omdat hulle nie in Jesus Christus geglo het nie. Net die gelowiges het deel/gemeenskap met die Here Jesus, en daarom is hulle ‘n gemeenskap van heiliges.

 1. GAWES

Die gemeenskap van die heiliges is enig in sy soort – uniek! Want dit is ‘n geloofsgemeenskap. Dit is die liggaam van Christus. Elke gelowige is ‘n lid van Sy liggaam. Elke lid van die Kerk dien ‘n ander doel, net soos elke verskillende deel van ‘n mens se liggaam.

‘n Mens se arm doen nie dieselfde werk as jou been nie. Jou ore is gemaak om te kan hoor, maar oë is ontwerp om te sien. Elke ledemaat is uniek.

Dit bring ons by die tweede “G” van Kerkwees – gawes. Net soos elke ledemaat van my liggaam ‘n unieke funksie het, so het elke lid van die gemeenskap van heiliges ‘n unieke funksie.

Almal en elkeen in die gemeenskap van heiliges, het deel aan Christus se skatte en gawes! Jesus Christus gee vir die gelowiges Sy gawes. Jesus laat die heiliges deel aan al Sy rykdom!

Christus gee vir die Kerk die gawes wat nodig is. Hy gee vir elke lid ‘n plek en funksie om te verrig. Die gelowiges het as liggaam van Christus ‘n ander taak om te verrig.

Elkeen in die gemeenskap van heiliges het ‘n plek. Elkeen in die kerk is nie ‘n arm nie. Nie almal is ore nie. Nee, soos Paulus sê: “As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik?” (1 Kor 12:17).

Elkeen van ons, as gelowiges, het ander gawes. Dit is die gawes van Christus self, wat Hy in ons uitstort deur Sy Heilige Gees.

Die eerste “G” van Kerkwees, is geloof. Die tweede “G” is gawes.

Almal en elkeen wat glo het toegang tot die rykdom en gawes van Christus. Hyself werk met Sy Heilige Gees Sy gawes in ons. Om so deel te kry aan Jesus Christus en deel te wees van die gemeenskap van heiliges is iets wat die Here my uit genade gee. Die geloof en die gawes is albei iets wat God in my werk. Hy skenk dit vir my. 

Hierdie enorme geskenk moet ons weer bly maak! Wat ‘n genadevoorreg om deel te mag wees van die gemeenskap van heiliges! Waar ek, sonder enige verdienste deel het aan die rykdom en gawes van Jesus self!

 1. GEDRAG

Kerkwees stop egter nie by geloof in Christus nie.

Kerkwees stop ook nie by die gawes van die Heilige Gees nie.

Daar is ‘n derde “G” van Kerkwees, en dit is gedrag. Die geloof en gawes wat ek van God ontvang het, verander my gedrag radikaal.

Elkeen in die Christelike Kerk is verplig om sy/haar gawes aan te wend.

As jy glo in Christus en so ook deel kry aan Sy gawes, dan staan jy ook onder verpligting om iets met daai gawes te doen! Geloof in Christus en die gawes van die Gees, verander die manier waarop ek my gedra.

Ons het gelees in 1 Kor 12:25,26: daar mag geen verdeeldheid in die liggaam (van Christus) wees nie, maar die lede moet vir mekaar sorg. ...”as een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly”.

Die heiliges is een. Een liggaam, onder een Hoof. Van een “Gees deurdronge”. Hulle gedrag is van so aard, dat hulle saam vir mekaar sorg. Hiervoor moet elkeen die regte gedrag hê. Gedrag ooreenkomstig die Woord van God. Die Bybel.

Wat ons doen moet verkondig in Wie ons glo.

Jy kan aan iemand se gedrag uitken of hy deel is van die Christelike Kerk. Iemand wat glo in Christus, gawes ontvang van Christus, moet hom ook gedra soos Christus.

3.1. Hoe?

Hoe sal so ‘n persoon dan sy gawes aanwend?

Die heiliges is:

 • gewillig om hulle gawes toe te pas en aan te wend.
 • En hulle doen dit met vreugde.

Fil. 2:5 sê “hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was”.

En watter gesindheid het Jesus gehad?

 • “Hy het Homself verneder...
 • Hy het die gestalte van ‘n slaaf aangeneem...
 • Hy was gehoorsaam tot die dood toe”

Ons moet gehoorsaam wees, soos Christus gehoorsaam was. Ons moet ons verneder, soos Christus Homself verneder het. Ja, ons moet mekaar dien soos slawe, soos Christus ook die gestalte van ‘n slaaf aangeneem het.

3.2. Hoekom?

Hoekom moet ons gedrag so wees?

Waarom moet die gemeenskap van die heiliges mekaar so dien?

Want die Kerk deel uit, wat hulle genadiglik van God ontvang het. Ons wat glo, moet ons soos vreugdevolle, bereidwillige gelowiges gedra. Ons moet die gawes wat God deur Sy Gees aan ons gee aanwend tot nut en saligheid van die ander lede in die Christelike Kerk.

As lid van die liggaam van Christus, word jy al hoe meer geleer en gedryf om minder op jouself te fokus en meer op ander. Fokus op God en ‘n fokus op jou naaste. Die Here omvorm ons so as Sy Kerk, om lief te wees vir God en lief te wees vir ons naaste.

Die drie “G’s” van Kerkwees in jou lewe toegepas

Geloof, Gawes en Gedrag. Dit is die drie “G’s” van Kerkwees. Dit is die drie “G’s” van die gemeenskap van heiliges.

Dit gebeur so dikwels dat ons stop by een van hierdie “pilare van Kerkwees. Bv. Om goeie, morele gedrag te hê. Soms dink ons om ‘n “Kerkmens” te wees, beteken dat ek nou maar net op sekere manier optree.

En dit is waar. Soos ons nou laaste gehoor het, die derde G van Kerkwees is inderdaad gedrag, maar daar is soveel meer waarop jy uitmis! Kerkwees is oveel ryker en meer betekenisvol as goeie morele gedrag! Om waarlik Kerk van Christus te wees, beteken om te glo! Waarlik te glo, te hoop en te vertrou op God wat jou geskape het. God wat jou vrygemaak het! God wat jou troos!

Hierdie geloof in Christus beteken daar is vir jou ‘n hele nuwe lewe! ‘n Splinternuwe hart, gawes en die pryslose skat van die Heilige Gees. Deur geloof in Christus kry jy deel aan al sy skatte en gawes!! Kan jy sien? Kerkwees is méér!

Om Kerk te wéés is om te deel in alles van Christus en ook om alles wat jy van Christus ontvang het, te gee.

Ons kan hierdie drie “G’s” ook baie prakties in ons lewe gebruik om onsself te ondersoek.

 • Waar staan ek in my verhouding met die Here? Hoe lyk my geloofslewe?    
 • Wat is my plek in die liggaam van Christus? Wat is my gawes? Waar wil die Here my gebruik met die gawes wat Hy vir my gegee het?
 • Hoe gedra ek my? Is ek besig om my gawes toe te pas? Dien ek my mede-gelowiges...gewillig? Wat is jou houding en ingesteldheid teenoor ander lidmate? 

SAAMGEVAT
Die drie “G’s” van Kerkwees is: geloof, gawes en gedrag.

Om Kerk te wees, om gemeenskap van die heiliges te wees, is om te glo in Jesus Christus. En dit gaan verder; dit is nog soveel meer! Want kerkwees is ook om deel te kry aan die rykdom, die gawes van Christus. Hy gee dit vir ons deur Sy Heilige Gees.

Om Kerk te wees, beteken ook dat ek my op ‘n sekere manier moet gedra. Gewillig en met vreugde moet ons as een liggaam mekaar dien!

Deel die artikel met jou vriende!