"Ek glo aan die algemene, Christelike Kerk"

Outeur: ds. GM Boersema

Lees die vorige artikels in die reeks: "Ek glo aan die Kerk" en "Ek glo aan die heilige Kerk"


"...Toe sing hulle ’n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers." (Openbaring 5:9,10)


AARDSE PERSPEKTIEF OP DIE HEMELSE

Dit gebeur heeldikwels dat ons ‘n aardse idee het van iets wat hemels is.

Soos bv. wanneer ons praat en dink oor die Kerk.

Hier op aarde kyk ons na die kerk...vorm ons aardse gedagtes oor die kerk (en oor God). Dit gebeur maklik dat ons ook kerkwees heeltemaal verkeerd begin verstaan. Ons stel dalk vereistes en maak aannames op grond van ons aardse perspektiewe en idees.

Dit is nodig om gereeld weer ‘n hemelse perspektief op hemelse (en aardse) sake te kry. So moet ons, sê maar, “hemels” begin dink oor die kerk. Want die kerk is iets hemels. Die Kerk is nie iets van die wêreld nie, dit is nie aards nie.

Die algemene Kerk is nie kerke op aarde, in die algemeen nie.

HEMELSE PERSPEKTIEF OP DIE KERK
Openbaring is juis ‘n boek wat geskryf is vanuit ‘n hemelse perspektief. 

In die regterhand van die Een op die troon, lees ons in Openbaring 4, is ‘n boekrol. Hierdie boekroel is propvol geskryf – binnekant en buitekant. Dit beteken daar is geen plek vir iets nuuts om daarin geskryf te word nie.

Maar, die boek bly toe.

Dit is verseël met sewe seëls en dit lyk nie asof enigiemand dit kan oopmaak nie. Niemand is waardig om dit oop te maak, of daarin te kyk of dit te lees nie. Niemand in die hemel nie en niemand op aarde nie.

En hierdie gedagte is vir Johannes baie hartseer. Duidelik is die inhoud van die boek baie belangrik. Dit is noodsaaklik dat die boek oopgemaak word! En die feit dat niemand dit kan doen nie, maak dat hy huil.

Maar, toe die Boodskap - een van die ouderlinge sê vir Johannes, dat daar wel één is wat waardig is.

Die Leeu uit die stam van Juda het die oorwinning behaal. Hy is in ‘n posissie om die boek oop te maak. Hy verdien dit om die boek te lees. Wie is die Leeu van Juda? Die Leeu is ‘n Lam.

Die Lam gaan en neem die boek uit die regterhand van die Een op die troon. En op daardie oomblik kniel die ouderlinge voor die Lam neer in aanbidding. Hulle sing ‘n nuwe lied.

Waaroor gaan hierdie lied? Dit is ‘n nuwe lied oor die Kerk!

Dit is ‘n lied, gesing in die hemel, oor die algemene, Christelike kerk.

Die nuwe lied sing van drie dinge:

  • Die Lam wat waardig is om die boekrol se seëls te breek
  • Die Lam het verskeie tipes mense met Sy bloed gekoop en
  • Die Lam het hulle ‘n koninkryk van priesters gemaak wat sal heers op aarde

DIE LAM IS WAARDIG OM DIE BOEKROL OOP TE MAAK
Die Lam, wat ons hier in die hemel saam met Johannes sien, is ‘n Lam wat lyk of Hy geslag is.

Ironies, nie waar nie? Die Leeu van Juda, is hier ‘n geslagde Lam.

Iets magtig en kragtig soos die Leeu – die koning van die diereryk, word hier gelykgestel met ‘n klein, sagte lammetjie...meer nog: ‘n geslagde lam!

Iets wat geslag word is mos dood? Hierdie Lam is geslag...en Hy leef?

En daar is nog iets waaraan ons dink as dink aan ‘n dier wat geslag word. Ons dink aan bloed.

En die ouderlinge sing hier in hulle lied ook van bloed. Hulle sing, die Lam het mense vir God gekoop, met Sy bloed.

Met die Lam se slagting het Sy bloed gevloei en die bloed was die betaalmiddel waarmee die Lam mense gekoop het. Die Lam het mense met Sy bloed losgekoop.

Die krag en mag van die Leeu, word juis daarin geopenbaar dat die Leeu Homself laat slag het soos ‘n lammetjie.


As hierdie vir jou bekende geskiedenis is, lees jy dalk ook vinnig hieroor...luister nie eintlik nie...jy ken mos die verhaal.

Sien? Ons het weer daardie aardse gedagtes en gewoontes oor die Boodskap van Jesus Christus. Hierdie boodskap oor die Kerk, word so anders ontvang in die hemel, as op aarde! In die hemel – daar val die ouderlinge voor die Lam neer – hulle besing Sy heerlikheid!

Hy is waardig! Hoekom? Want Hy het mense losgemaak. Hy het slawe vrygemaak.

Hoe? Met Sy bloed het hy vir hulle vryheid betaal. Hy het hulle vir God gekoop. Hulle staan onder nuwe eienaarskap. Dit is hierdie groot daad van Jesus Christus, wat Hom waardig maak om die boekrol oop te maak.

DIE LAM HET VERSKEIE TIPES MENSE LOSGEKOOP
Maar, wat maak hierdie mense so spesiaal, dat hulle met so ‘n duur prys gekoop is? Watter tipe mense is dit?

Wel, ons lees niks van iets wat hulle spesiaal maak nie. Ons hoor net van die Lam wat waaardig is, nie die mense nie. Oor die mense wat losgekoop is hoor ons nie veel nie. Ons lees wel watter tipe mense hulle is.

Hulle is verskeie tipes mense. Mense van verskillende rasse; mense met verskillende tale; mense met ander kulture. Mense “uit elke stam, taal, volk en nasie”. Met sy bloed het hy ‘n wye verskeidenheid mense losgekoop.

Daar staan nie dat Hy alle mense gekoop het nie, maar verskeie mense uit alle volke, tale en nasies.

DIE LAM HET HULLE ‘N KONINKRYK VAN PRIESTERS GEMAAK
Wat was die Lam se doel met hierdie hele “transaksie”?

Sy doel was om hierdie diverse groep mense ‘n koninkryk vir God te maak. Die mense wat losgekoop is, is ‘n koninkryk van priesters, lees ons verder. Daarvoor is die Lam se bloed gegiet.

Ons het ‘n ander naam vir hierdie koninkryk van priesters. Weet jy wat noem ons hierdie mense? Ons noem hulle die Kerk! Die Kerk is mense wat gekoop is met Jesus se bloed, vir God!

So kom ons kyk weer na wat ons bely en kom ons kyk vanuit ‘n hemelse perspektief daarna: “Ek glo aan ‘n algemene, Christelike Kerk”.

Daarmee sê ek, ek glo aan ‘n koninkryk van priesters! En dit is die Christelike Kerk, want hulle is gekoop met Christus se bloed. Maar dit is ook ‘n algemene Kerk, want dit is ‘n diverse groep mense.

Daar is eenheid in verskeidenheid.

Ons bely nie dat daar net ‘n kerk in die algemeen bestaan nie. Om aan ‘n kerk te behoort, beteken nie jy behoort aan die Kerk nie. 

Om lidmaat te wees by ‘n kerk so in die algemeen is nie waaroor dit gaan nie. Maar dit gaan daaroor om ‘n gekoopte priester vir God te wees.

Hierdie hemelse perspektief op die Kerk is veronderstel om jou visie radikaal te verbreed. Jy sal ‘n paar dinge in die regte verhouding begin sien...sake anders raaksien:

Eerste fokus verskuiwing: daar is diversiteit in die algemene Kerk
Onder andere sal jy anders begin kyk na gelowiges van ander rasse en kulture.

Wanneer jy vas kyk in ‘n medegelowige se ras, taal of kultuur en meen dat hy nie in die kerk mag wees nie, bloot omdat hy anders is - dan is jy nog ver van ‘n hemelse perspektief af.

Wees versigtig hoe jy van mede-gelowiges praat! ‘n Gelowige, al het hy/sy ‘n ander velkleur, is duur gekoop met die bloed van Christus.

Daar is geen plek vir rassisme in ons belydenis oor die algemene Kerk nie.

Tweede fokus verskuiwing: Kerkwees gaan oor Christus
Verder, as jy na die Kerk begin kyk as die kosbare eiendom van die Lam, dan sal jy ook sien dat kerkwees baie meer gaan oor Christus, as oor die mense. Waaroor gaan die nuwe lied van Openbaring 5? Oor die mense wat losgekoop is?

Nee! In :12 word daar gesing: “Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang."

Kerkwees gaan oor God – oor die feit dat Jesus alle mag, rykdom, wysheid, eer, heerlikheid en lof verdien. Hy behoort dit alles te kry en ons moet dit alles vir Hom gee!

Moet nie die Leeu van Juda se waardigheid probeer steel nie.

Derde fokus verskuiwing: die Kerk in die hande van die Leeu
Ons sal ook die ewigheid van Kerkwees begin raaksien. Die hele wêreldgeskiedenis – alles wat op aarde en in die heelal gaan gebeur is reeds opgeteken. Alles wat met die Kerk gaan gebeur is vooraf bepaal.

Waar is hierdie dinge opgeteken? In die raad van God. Dit word vir ons uitgebeeld as die boekrol in die regterhand van die Een op die troon (Openbaring 4).

Dit is die boekrol wat vol geskryf is van binne en buite. Alles is reeds daarop geskryf – daar is geen plek vir iets nuuts om ingeskryf te word nie. Alles is bepaal, niks kan by God se raad ingevul of uitgehaal word nie. Dit is verseël. Dit is vas en ewig.

En in wie se hande is hierdie boekrol? In die hand van die Lam. Hy het die boekrol geneem uit die regterhand van God. Die wêreldgeskiedenis...die Kerkgeskiedenis is in die hand van die Leeu! Ewig is alles nou in Sy hande.

Hoe klein en nietig die Kerk ook al vir ons lyk; selfs al word gelowiges by die duisende uitgemoor en vervolg, dan nog sal die Christelike Kerk bly bestaan.

Die koninkryk van priesters kan nie uitgeroei word nie. Die Koning het altyd sy onderdane.

 WEES PRIESTER DAAR WAAR JY IS
Daar het ons nou ietwat van 'n breër perspektief...'n hemelse visie op die Kerk. 

Nou moet die hemelse visie ook aardse praktyk word. Nou moet ons priesters wees waar ons is.

Ek moet my voeg by die plaaslike gemeente, want, as ‘n priester, moet ek offer. My hele lewe offer ek aan die Here – net so offer ek ook in die kerk. Ek offer aan God, vir die beswil van my naaste.

So, prakties, in kort: 

  • Word aktief lidmaat by ‘n gemeente waar almal daarna streef om hulle volgens die Woord te gedra,
  • Waar die lidmate alles verwerp wat in stryd is met die Woord en
  • Waar die lidmate Jesus Chrisuts as die enigste Hoof erken.

Nog anders gesê - sluit aan en word deel van ‘n gemeente waar:

  • Die Woord suiwer verkondig word
  • Die sakramente bedien word, soos Christus dit ingestel het en
  • Die kerklike tug gebruik word om sondes te straf

 Wanneer ons saam bely, dat ons glo aan ‘n algemene, Christelike Kerk, dan dring dit ons om weer vanuit ‘n hemelse perspektief na die Kerk van God te kyk:

Die Kerk van die Lam strek uit oor die wêreld heen en word as ‘n eenheid deur God se Gees saamgebind.

As jy bely dat jy glo in die algemene Christelike Kerk, dan bely jy: ek glo dat ek vir ewig deel is van God se diverse priester-koninkryk;

Watter groot genade het die Here nie aan ons bewys nie?! Nou kan en wil ons as priesters alles wat ons is en het aan die Here offer.

Hy het my ‘n koning gemaak en ek sal saam met Hom op aarde heers.