'n Huwelik wat God eer: ware eenheid of net saamgebind?

Outeur: ds. GM Boersema

 

NET SAAMGEBIND?
“Bind twee katte se sterte aanmekaar vas en jaag hulle oor ‘n heining. Wat kry jy? eenheid? Wel, jy het hulle saamgebind, maar jy het nog glad nie eenheid nie!” Dit is hoe sommige huwelikke is, nie waar nie! Soos twee katte is die man en vrou saamgebind, maar van eenheid is daar geen sprake nie.
Vra ‘n bietjie rond by mense en hoor wat is die redes waarom hulle dink ‘n mens trou. Hulle antwoord almal iets anders:

 • Seks
 • Liefde
 • Sosiale verpligting
 • Ekonomiese voordele
 • Kameraadskap

…om net ‘n paar te noem. So wat is nou eintlik die doel van ‘n huwelik? Die doel, soos ek heel aan die begin genoem het, is eenheid. Nie net twee mense wat saamgebind word nie, maar ware eenheid
“Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.” (Genesis 2:24).
Die vraag is nou: hoe kry ek hierdie Bybelse eenheid? Hoe kry ek ‘n eenheid waar ons nie net saamgebind is nie, maar waar ons werklik “een vlees” word? 

Sulke eenheid, tussen ‘n gelowige man en gelowige vrou, is net moontlik wanneer hulle streef om een te wees met God. Jy het dalk al hierdie prentjie gesien:

Dit verduidelik die eenheid-gedagte goed. Heel onderaan die driehoek, is die man en vrou ver uitmekaar – op die verste punte. As die man en vrou egter saam opbeweeg om nader aan God te kom, sal hulle ook nader aan mekaar groei.

Eenheid tussen man en vrou, gebeur wanneer hulle saam groei om nader aan God te wees:
“Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente.” (Efesiërs 5:31,32).

Hierdie eenheid is nie ‘n eenheid waar die een die ander onderdruk nie. Dit is ‘n eenheid waar altwee partye opgroei…opgroei in Christus, die Hoof (Efesiërs 1). Daar is by die man en vrou ‘n gesamentlike verbetering van mekaar. Ons help mekaar om te word soos God ons as man en vrou bedoel het.

Man en vrou word volgens wet en voor God saamgebind, maar dikwels kan daardie samebinding eerder ‘n vermoeienis word en groot hartseer veroorsaak, omdat beide partye hulle eie rigting wil inslaan. Die Bybelse beginsel van ‘n huwelik wat God eer, is om as ‘n span ‘n gemeenskaplike fokus op God te hê.

Om hierdie fokus in jou huwelik te verkry, moet julle saam die volgende verstaan:

 1. God het die huwelik “ontwerp”

Eenheid as man en vrou met God, is net moontlik as ons verstaan dat God die huwelik “ontwerp” het. Om te trou is nie iets wat iemand lank terug uitgedink het, om allerhande verantwoordelikhede te vergemaklik nie. (Lees gerus van God se ontwerp van die huwelik in Genesis 2,3).
Die huwelik is daar, omdat daar vir die man ‘n “leemte” sonder sy vrou was. Die huweliksontwerp van God gaan onder andere oor kameraadskap: dit is die Here se oplossing vir eensaamheid.

 1. Eenheid in die huwelik ter wille van kerk en gemeenskap

Hierdie Bybelse beginsel vir die huwelik moet ons nie te ligtelik opneem nie. Daar word in ons tyd ‘n groot aanslag geloods teen alles wat ‘n gesonde huwelik is. En ‘n aanval teen die huwelik, is nie net ‘n aanval teen die hele gemeenskap nie, maar ook teen die kerk. 
“Society itself in all its forms depends on marriage. The attack on marriage, experienced today, is actually an attack on society itself (and on God, who built society on marriage).” (Marriage, Divorce, and Remarriage in the Bible).
Die huwelik is die basiese “bousteen” waarmee die kerk gebou word. Wanneer hierdie boustene verswak en verbrokkel, het dit baie skadelike gevolge vir die kerklike gemeenskap. 
Dit is belangrik dat jy ‘n breër perspektief op jou huwelik kry as net jy en jou gesin. Die eenheid in jou huwelik is noodsaaklik vir die behoud van kerk en gemeenskap.

 1. Die hoofdoel van die huwelik is eenheid en nie om kinders te kry nie

Ja, Genesis 1:22 gee die duidelike opdrag om vrugbaar te wees en meer te word. Om kinders te kry is definitief ‘n Bybelse opdrag aan alle getroudes. Wat so mooi is hier in vers 22, is dat die opdrag om kinders te kry, deel is van God se seën: “God het hulle geseën en gesê: Wees vrugbaar en vermeerder…”
Kinders is deel van die kultuuropdrag wat God aan die man en vrou gee en dit hou wonderlike seën vir hulle in. Kinders is die vrug van liefdes-eenheid tussen man en vrou. 
Maar, God bepaal dit so, dat sommige getroudes nie aan hierdie opdrag kan voldoen nie, weens verskeie redes soos onvrugbaarheid ensovoorts. Maak dit dan dat hulle huwelik ongeldig is? Ek dink nie so nie, want die huwelik se hoofdoel is eenheid, en nie om kinders te kry nie.

 1. Eenheid in die seksuele verhouding

Seks is bedoel om ‘n man en ‘n vrou nog nader aanmekaar te bring, op nog ‘n ander, meer intieme en fisiese vlak. Dit moet dan ook vir ons logies wees, dat jy nie hierdie volledige eenheid sal beleef buite die huwelik nie. Die huwelik is die Godgegewe ruimte waarbinne jy op elke vlak een mag word, om sodoende saam op te groei na God toe. 
Mense wat seks buite die huwelik het, het nie ware eenheid as hulle fokus nie. Of, dalk wil hulle regtig een wees met mekaar en met God, maar hulle bly ongetroud. As dit jy is, dan verstaan jy nog nie die huwelik soos God dit bedoel het nie. Seks sal jou en die ander persoon saambind, maar julle is nog nie ‘n eenheid, soos God dit bedoel nie. 
As jy as gelowige nou in ‘n seksuele verhouding is met ‘n mede-gelowige en julle wil ten volle die huwelik hê wat God vir Sy kinders ontwerp het, dan moet julle trou.


Daar is nog heelwat om te sê en baie mense wat baie goeie boeke geskryf het oor die “resep vir ‘n suksesvolle huwelik”. Hierbo is maar net vier wat ek dink ‘n goeie Bybelse fondasie vir gelowiges neerlê. In kort gaan dit daaroor dat ‘n man en ‘n vrou saam die eenheid met God moet soek en versterk op elke moontlike vlak! 
‘n Huwelik wat God as fokus het, is die huwelik wat God eer. ‘n Huwelik waar jy as man en jy as vrou saam opgroei in Christus, is die huwelik soos God dit ontwerp het.


Pas dit toe:
Probeer elkeen afsonderlik Bybelstudie doen en gaan lees die volgende teksgedeeltes: Genesis 2:18-25; Mattheus 19:4-6; Hebreërs 13:4; 1 Korintiërs 6:17-20. Maak ‘n lys van die volgende:

 • Watter aspekte in hierdie teksverse, skep ‘n prentjie van ‘n huwelik wat God eer?
 • Wat is jou fokus in jou huwelik as man/vrou? Stem dit ooreen met dit wat hierdie teksgedeeltes sê?
 • Waar moet jy jou fokus van die huwelik aanpas om by die Bybelse beginsel aan te pas? 
 1. Gaan sit julle altwee saam om ‘n tafel met ‘n papier en ‘n pen. Trek elkeen vier kolomme op die papier met die volgende opskrifte: Intellektueel, Sosiaal, Fisiek, Geestelik (aangepas uit: The Marriage You've Always Wanted).

 Skryf nou neer:

 • in watter een van hierdie fasette is julle regtig ‘n span (eenheid)?
 • in watter een van hierdie fasette voel jy alleen?

Gesels saam en neem intensionele besluite, oor hoe julle eenheid in hierdie faset/te kan verbeter. Fokus net op een faset op ‘n slag.


Hierdie is die eerste artikel in die reeks: "'n Huwelik wat God eer".
Lees die volgende artikel in die reeks: "kameraadskap".  

Deel die artikel met jou vriende!