Wat lê in 'n naam?

Outeur: ds. W Brotherton

"Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors..." (Jesaja 9:5)

Wanneer ons dink aan 'n naam soos byvoorbeeld Piet sal elke persoon 'n prentjie van iemand kry. Baie keer is hierdie prentjie die fisiese persoon, maar baie keer ook die eienskappe van die persoon. So is dit ook wanneer ons dink aan ons Here Jesus Christus.


Daar kom by ons 'n sekere prentjie op van Christus se eienskappe, van Sy persoon.


Dit was ook so met die profeet Jesaja. Jesaja het wel nog net 'n Messias verwag, hy het nog nie geweet wat ons as Nuwe Testamentiese weet nie. Tog is die manier hoe hy Christus beskryf in Jesaja 9:5 merkwaardig.


Eerstens moet ons let op die woorde “ 'n Kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons gegee.” Saam met dit moet ons let op die woorde “Sterke God”. Hier word Christus se twee nature vir ons geopenbaar. Reeds in die Ou Testament kry ons trekke hiervan. Die professie van 9:5 dui op die persoon en vervulling van 7:14 wat dui op die Immanuel wat gebore gaan word. Immanuel beteken God met ons, en dit is presies wie Christus was.
Jode wil graag hê dat die woord “Kind” moet wys op 'n aardse mens en koppel dit gewoonlik aan koning Hiskia. In die artikel sal ons sien waarom dit foutief is om so te redeneer. Kom ons kyk na elk van die name wat Jesaja beskryf van Christus:


Wonderbaar:
Die HAT verklaar die woord as verbasingwekkend. Iets buitengewoon, onbegryplik. Dit wys daarop dat die Messias van wie Jesaja praat ver bo die gewone menslike bestaan is. Sy heerskappy is nie vervelig nie. In Rigters 13 lees ons dat Manoag aan die Engel van die Here vra wat Sy naam is en die Engel se antwoord is: “Waarom vra jy dan na my naam terwyl hy wonderbaar is'n”. Wat belangrik is is om te weet dat die Engel van die HERE die verskyning van Christus in die Ou Testament is. Hier sien ons dan dat Christus self sê sy naam is wonderbaar.


Raadsman:
'n Raadsman is iemand wat raad gee, m.a.w. dit is iemand wat wys is. Die Messias word raadsman genoem omdat alle wysheid in Hom is. Hy het alle wysheid om te kan regeer. In Sy raad is Hy dus ook wonderbaar. In Spreuke 8:14 sien ons dat die Here sê raad is Syne.


Sterke God:
As wonderbare Messias en raadgewer moet Hy tog ook Sy besluite/raad kan uitvoer. Hy kan dit doen omdat Hy die Sterke God is. Hy het alle mag en gesag om Sy besluite uit te voer. In Mattheus 28:18 sê Christus self dat hy alle mag in die hemel en op die aarde besit. Hy het die mag om in die hemel en op die aarde al Sy besluite uit te voer. Hy kan die besluite uitvoer wat Hy is waarlik God. Hierdie woorde kan nie op enige mens van toepassing wees anders as Christus wat ook God is nie. In Jes. 10:21, net die volgende hoofstuk, word die woorde weer gebruik m.b.t. tot God. In Jes. 40:10 vind ons weer dat die Here as 'n sterke sal heers.


Ewige Vader:
Hier is waar dit moeilik kan word om te begryp. As hier van Christus gepraat word, hoe kan Hy ook Vader wees'n Ons moet dit sien in die lig van Sy verlossingswerke en die feit dat Hy hoof van Sy kerk is. Hy word ewige Vader genoem a.g.v. Sy liefdevolle versorging van Sy bruid, die kerk. Hy ontferm Homself oor Sy volk soos wat 'n pa hom oor sy kinders ontferm. Hy is ewig omdat Hy saam met die Vader van ewigheid af tot in ewigheid bestaan. In Johannes 1 lees ons dat Christus die Woord is wat by die begin al by God was.


Vredevors:
'n Vredevors is iemand wat vrede stig of begeer. In Christus se werk aan die kruis sien ons dat Hy vrede bring. Hy kom herstel weer die vrede tussen God en mens. Hierdie vrede sal egter eers ten volle wees wanneer Christus weer kom. Wanneer Christus weer kom sal Hy alles herstel soos wat dit bedoel was om te wees voor die sondeval. Daarom is dit merkwaardig om te let op die eerste en laaste twee hoofstukke van die Bybel. Ons vind daarin nie enige teken van sonde of die Satan nie. Dit is hoe die skepping bedoel was om te wees. Dit is hierdie vrede wat ons Here Jesus Christus kom bewerk het aan die kruis, en wat ten volle sal aanbreek met Sy wederkoms. In Efesiërs 2:14 lees ons Christus is ons vrede.
Vanuit hierdie name van die Koning word dit vir ons duidelik dat hier nie van enige mens gepraat word nie, en veral ook dan nie van koning Hiskia nie, maar alleen van die Messias wat die Ou Testamentiese gelowiges verwag het. Vir ons het Hy reeds gekom en ons wag weer op Sy tweede koms.


Die volgorde van Christus se name hou ook iets van belang in. Eerstens moet ons daarop let dat die heerlikheid op Sy skouers is, dit is 'n koningsmantel. Hy is dus Koning. Hieruit vloei Sy name. In Sy heerskappy is Hy wonderbaar, daar is geen koning voor of na Hom soos Hy nie. In Sy koningskap is Hy wys, Hy het alle wysheid as Raadsman. In Sy wysheid voer Hy alles uit as Sterke God en sorg so vir Sy volk as Ewige Vader en bewerk vir hulle ewige vrede as die Vredevors. In die name van Christus in die Ou Testament lê alles wat Hy as Messias sou moes kom doen en ook gedoen het aan die kruis.
In Openbaring 5:12 lees ons: “Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof.” Daar waar Christus die dood aan die kruis oorwin het het Hy alles ontvang om as Ewige Koning te heers.