5 Riglyne vir heilig-wees

Outeur: ds. GM Boersema

Lees die vorige artikels in hierdie reeks: "Ek glo aan die Kerk" en "Ek glo aan die heilige...Kerk"


"Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word" (1 Petrus 1:15)


Leef jy heilig?

Is jy, in jou lewe, besig om die Gees te blus (1 Thess 5:19)?

Werk jy dalk teen "heilig-wees" in?

Daar is vyf riglyne in 1 Petrus 1 en 2, waaraan ons onsself moet toets.

1. Wees soos ‘n gehoorsame kind (1 Pet 1:14)
Deur die wedergeboorte, word ons as kinders gebore in die huis van God. Deur die wedergeboorte word Hy ons Vader en ons Sy kinders. Weer-geborenes is deel van die Goddelike huisgesin. En soos Christus is, so moet sy liggaam wees – heilig. In hierdie nuwe huisgesin, kan die gelowige nie meer doen soos hy vroeër gedoen het nie. Hy is afgesonder vir diens aan God. Die weer-gebore heilige, moet wees soos ‘n gehoorsame kind!

Is jy ‘n gehoorsame kind?
Gaan kyk weer mooi na jou lewenspatrone en daaglikse gewoontes. Reageer ek net op begeertes en sondige gewoontes? Daar moet by my nuwe dissipline wees om soos ‘n gehoorsame kind van God te leef as deel van Sy heilige huisgesin.  

2. Vermy alle boosheid (1 Pet 2:1)
Die tweede opdrag vir heilig-wees, is om daagliks afstand te doen van ons sonde en geleenthede waartydens ons kan sondig. Elke vorm van kwaad, bedrog, jaloesie, kwaadpratery – dit moet uitgewerk en vermy word! Sulke optrede werk teen heiligmaking in.

Vermy jy die boosheid?
Is ek in my besigheidslewe besig met bedrog?

Koester ek allerhande jaloerse gedagtes teenoor ander?

Is jy alewig besig om kwaad te praat van en met mense rondom my?

Dit is nie kenmerkend van ‘n heilige nie. Jy moet ophou daarmee. Met sulke optrede blus jy die Heilige Gees.

3. Verlang na die onvervalste melk van die woord (1 Pet 2:2)
Daar moet groot erns gemaak word met die prediking. Die Gees word geblus wanneer die prediking en woordverkondiging geminag word. Die heiliges moet heilig wees en daarom smag na die suiwer, geestelike melk om daardeur op te groei.

Verlang jy na die melk van die woord?

Hoe lyk jou kerkbywoning?

En as jou kerkbywoning goed is, is jy hier met volle aandag? Is jy met soveel aandag, fokus en verlange hier, soos ‘n honger kind wat smag na melk? Gee weer opnuut aandag en maak groot erns met die prediking en die woord van God.

Dit beteken om jouself te verdiep in Sy Woord, maar kry vir jou ook boeke, lees artikels, kyk videos wat Skrifgedeeltes verduidelik en so jou help in jou strewe na heilig-wees. Die internet kan hier vir ons ‘n groot hulp wees!

4. Laat jou opbou tot ‘n geestelike huis (1 Pet 2:5, Luk 22:32; 19:13,26)
Petrus gebruik die beeld, dat Jesus ‘n “lewende steen” is. So moet die heiliges ook as lewende stene hulleself laat opbou. Dit wil sê elke lid van die liggaam van Christus moet hom deur die ander lede laat opbou, deur vertroosting, vermaning, lering ensovoorts. 

Verder, beteken dit ook dat elke lid die genadegawes wat hy/sy van die Heilige Gees ontvang reg en goed moet gebruik in diens van Christus. Met die genadegawes van die Gees, bring gelowiges geestelike offers, wat die geestelike huis van God opbou.

Laat jy jou opbou?

Is ek aktief betrokke as lid van die liggaam van Christus?

Waar bou ek die geestelike huis van God op – waar is ek diensbaar?

Ons moet werk met dit wat God ons gee. As jy diensbaar is, evalueer en bevestig of jy jou gawes reg en goed gebruik. Gebruik jy dit tot God se eer of jou eie? Die gawes wat die Gees vir ons gee is nie daar, sodat ons dit moet misbruik om een of ander magsposissie in die kerk te beklee nie.

5. Gebed (Matt 17:21; Luk 11:13)

Nog ‘n kern-oproep van heilig-wees kom herhaaldelik voor in die res van die Bybel. Dit is gebed. ‘n Verwaarlosing van gebed lei tot ‘n verwaarloosde heilige. Sonder gebed kan en sal die Heilige Gees (heelwaarskynlik) Homself van die gelowige terug trek. Luk 11:13 sê duidelik dat die Vader die Heilige Gees gee aan die wat biddend na Hom vra.

Bid jy…daagliks?

Maak elke dag tyd om te bid. Skeduleer dit in jou dagboek en volg dit op! Bid dat die Here wat heilig is, jou ook heilig sal maak.

Geloof is ‘n gawe van die Gees. Bekering is ook ‘n gawe van die Gees. Sonder die Gees kan ons nie bekeer nie.

Sonder die Heilige Gees kan ons nie heilig wees nie. Bid daarom vir die versterking van jou geloof, bid vir bekering, bid vir jou eie heiligmaking. 

Leef jy heilig?

Is jy, in jou lewe, besig om die Gees te blus (1 Thess 5:19)?

Werk jy dalk teen "heilig-wees" in?

Toets jou lewenswandel aan die Woord en word heilig.

 

Los 'n boodskap hieronder!